Ouderwets gezellig!

John van Tilborg neemt bloemen in ontvangst van Bert Verweij

Het was weer een ouderwetse gezellige drukte in De Bakkerij aan de Oude Rijn te Leiden, waar na 2 jaar (!) de gezamenlijke Nieuwjaarsontmoeting van de Protestantse en Katholieke Diaconieën weer kon plaatsvinden op de 3e vrijdag van januari!

Conciërge en vele vrijwilligers waren van tevoren druk geweest met het klaarzetten van de hapjes, drankjes, de bloemen, de aankleding van het Atrium, de Ovenruimte en de Turfzaal. Zo tegen half 5 druppelden de gasten binnen. Om elkaar het beste te wensen voor het nieuwe jaar. En elkaar bij te praten. 

...ontmoeten, inspireren en verbinden

Maar de jaarlijkse Nieuwjaarsontmoeting doet meer

Zij verbindt en inspireert mensen. De traditionele uitreiking van De Broodpenning vindt plaats. En werd het muisstil toen gastspreker John van Tilborg, directeur INLIA, het woord nam en uit eigen ervaring begon te vertellen.
Over ja, het respecteren van de overheid, maar niet voorbijgaan aan de opdracht ‘om te zien naar mensen in nood’. Een lange weg, van niet opgeven, de ogen niet sluiten en krachten bundelen.
‘Het is en blijft een duwen en trekken om menselijkheid, barmhartigheid en rechtvaardigheid overeind te houden. Maar veel kerken horen nog steeds deze boodschap’, aldus John van Tilborg.

1987 Charter van Groningen

Zijn verhaal ging terug naar 1987, het jaar dat het Charter van Groningen, een manifest, tot stand kwam. Gebaseerd op enerzijds internationale verdragen inzake vluchtelingen en mensenrechten en anderzijds onze christelijke verantwoordelijkheid om partij te kiezen voor vluchtelingen in nood, en bedoeld om door lokale geloofsgemeenschappen te worden (h)erkend.
Om de kerken van het verbond te ondersteunen en waar nodig ook namens hen asielzoekers in nood bij te staan is in mei 1988 hun dienstverleningsorganisatie opgericht: de Stichting INLIA (Internationaal Netwerk van Lokale Initiatieven met Asielzoekers).

Gedreven spreekt hij. Soms ontroerd.  Afgelopen zomer is Nederland door de humanitaire ondergrens gezakt. Geen plek in de herberg, tijden lang, in het op 5 na rijkste land van de wereld. Er kan niet meer worden gewacht op de overheid. Actie is nu nodig. En dat heeft zijn vruchten afgeworpen: sinds vorig jaar zomer tot vandaag, 20 januari, heeft INLIA – samen met de kerken, met elkaar! - 30.171 overnachtingen geboden!

    

John van Tilborg, directeur INLIA

Moeten de kerken ‘het probleem van de overheid’ oplossen?’

Deze vraag krijgt John van Tilborg soms van mensen.
De diaconie van Gouda gaf hierop een adequaat en Bijbels antwoord: “Waar staat in de Bijbel dat ik een naakte niet mag kleden, een hongerige niet mag voeden, omdat de overheid daar over gaat?  (…) Als alle kerken vandaag de deuren zouden opendoen, dan staat er na vannacht geen mens meer in de kou!”

Blijven wij omzien naar elkaar!

John van Tilborg richt zijn dankwoord aan de kerken, aan geloofsgemeenschappen, parochies en diaconale centra, zoals Diaconaal Centrum De Bakkerij waar vanuit menslievendheid, medemenselijkheid en christelijke verantwoordelijkheid partij wordt gekozen voor mensen in nood. De Bakkerij heeft ook met kerken en vrijwilligers uit deze kerken in Leiden deze woorden gehoord en hier betekenis aan gegeven. Het geeft invulling aan onze overtuiging dat God de eenheid van de mensen wil en dat we omzien naar elkaar.


Bert Verweij (voorzitter a.i. van de Diaconie) en Jan van Trigt (vice-voorzitter parochie H.H. Petrus & Paulus) benadrukken de fijne samenwerking tussen de PGL en de RK welke breed gedragen wordt door beider achterban. En spraken hun dank uit aan de staf en de vele, vele vrijwilligers die het werk van De Bakkerij mogelijk maken zodat we met elkaar handen en voeten kunnen blijven geven aan het omzien naar mensen! 

Een prachtig begin voor een hoopvol 2023!

Jan van Trigt

 

Met dank aan onze huisfotograaf Melle van der Wildt voor de mooie foto's.