Giften

Omdat de Diaconie Protestantse gemeente Leiden vanuit de kerken hulp wil geven aan ieder die dat nodig heeft en de vraag om hulp steeds toeneemt is veel geld nodig. Niet alleen voor diaconale projecten, maar ook voor de organisatie en het onderhoud van de gebouwen (het zgn. kerndiaconaat). De Diaconie Protestantse gemeente Leiden krijgt geen overheidssubsidie, maar financiert het werk uit de diaconale collecten, uit giften, legaten en schenkingen, uit rente en verhuur van de bezittingen en ondersteuning door diaconieën uit de regio. Uw gift is dan ook zeer welkom.
Hier leest u welke doelen de Diaconie van de Protestantse gemeente Leiden van harte aanbeveelt.

Rekeningnummer Diaconie Protestantse gemeente Leiden:

NL 46 INGB 0000 097065

Diaconale collecten

Elke eerste collecte in de wijken van de Protestantse gemeente Leiden is bestemd voor de diaconie, d.w.z. voor de Diaconie Protestantse gemeente Leiden en al het werk dat zij in en vanuit Diaconaal Centrum De Bakkerij doet. Van de opbrengsten wordt een deel verplicht afgedragen aan provinciaal en landelijk diaconaal werk. De rest wordt aangewend voor individuele hulp en andere diaconale projecten. Daarnaast is het hard nodig om de kosten voor gebouw, personeel en organisatie deels te dekken. Alleen met dit kerndiaconaat, dat niet gesubsidieerd wordt, kan het werk van De Bakkerij doorgaan.

Regelmatig bestemt de Diaconie Protestantse gemeente Leiden de eerste collecte voor een landelijk doel van binnenlands diaconaat of missionair werk, of buitenlandse projecten op het gebied van werelddiaconaat of zending. Ook noodhulp en projecten voor het kinderprogramma Kinderen in de Knel horen hierbij. Deze landelijke collecten worden gecoördineerd door Kerkinactie, die het diaconale en missionaire werk in binnen- en buitenland doet voor de Protestante Kerk Nederland. Delen van dit werk worden uitgevoerd mede namens tien oecumenisch georiënteerde kerken en organisaties in Nederland.

Giften

Giften zijn in verschillende vormen mogelijk:

  • Voor een jaarlijkse vaste bijdrage kunt u Vriend van De Bakkerij worden en het algemene werk van de Diaconie Protestantse gemeente Leiden steunen. U ontvangt dan 4-5x per jaar de nieuwsbrief met informatie over diaconale activiteiten en nieuws uit De Bakkerij. U wordt Vriend van De Bakkerij door zich op te geven d.m.v. de antwoordkaart in de Vriendenfolder, die verkrijgbaar is bij het secretariaat van de Diaconie Protestantse gemeente Leiden. U kunt zich ook direct via de website aanmelden. Vrienden steunen het algemene werk met een zelf te bepalen bijdrage (met een minimum van € 25,- per jaar).
  • Een eenmalige gift. Eenmalige giften zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting als persoonsgebonden aftrek voorzover ze samen met andere giften aan goede doelen zowel € 60,- als 1% van het verzamelinkomen vóór toepassing van de persoonsgebonden aftrek te boven gaan en vervolgens ten hoogste 10% van het verzamelinkomen vóór toepassing van de persoonsgebonden aftrek.
  • Giften in termijnen (periodieke giften). Bij een gift in termijnen mag u gedurende vijf achtereenvolgende kalenderjaren ieder jaar ongeacht welk bedrag geven en aftrekken voor de inkomstenbelasting. Dat is dus niet gebonden aan een minimum of maximum. Dit kan geschieden door middel van een Overeenkomst Periodieke Gift.
  • Een gift bij testament. Ook voor deze gift is een notariële acte nodig.
    Zie hiervoor de folder ‘Geven aan De Bakkerij’, verkrijgbaar bij het secretariaat van de Diaconie Protestantse gemeente Leiden en bij enkele notarissen in Leiden