Diaconiepagina Leids Kerkblad, januari 2011

IJskoude start van straatpastor

Op de ijskoude eerste december begon Paul Brommet zijn werk als straatpastor. Twee dagen later stelde hij zich voor in de besneeuwde Bakkerij, met verwarmende glühwein. Ook de website van de Stichting Straatpastoraat werd gepresenteerd. Wilbert van Erp, voorzitter van de Stichting Straatpastoraat Leiden, memoreerde dat Ton Snepvangers, coördinator van De Bakkerij, samen met ds. Ad Alblas en pater Jan van Duynhoven ofm, in 2008 de aanzet gaf om een straatpastor in Leiden aan te stellen. In 2009 werden woorden in daden omgezet en werd vanuit protestantse en rooms katholieke gelederen een bestuur gevormd. In maart 2010 werd de Stichting een feit, waarna fondsen geworven konden worden. Bijdragen kwamen van vele kanten, o.a. vanuit het Avondmaalsproject in de Protestantse Gemeente Leiden, de collecte in het diaconaal weekend in de RK parochies, van de Leidse Studenten Ekklesia en van fondsen en particulieren. Straatpastor Paul Brommet zoekt de doelgroep op op de plekken waar hij ze tegen kan komen, zoals in de dagopvang van De Binnenvest, de crisisopvang en het Inloophuis. Hij werkt samen met instanties in de stad en wordt begeleid door een klankbordgroep, waar ook een dakloze deel van uitmaakt. Paul Brommet combineert zijn werk als straatpastor met zijn werk als pastoor van de Oud Katholieke kerk aan de Cronesteinkade in Leiden. Op 6 december, vlak na Sinterklaas, deelde hij chocolade letters uit aan de doelgroep.

Paul Brommet's uitvalsbasis is De Bakkerij. Hij is bereikbaar op: 06-10235022.

Zijn postadres is:
Oude Rijn 44 b/c, 2312 HG Leiden.
e-mail: pastor[at]straatpastoraatleiden[dot]nl
website: www.straatpastoraatleiden.nl

Hongaarse onderscheiding voor Anton Dronkers en Jacqueline Schoonwater

Dinsdag 7 december ontvingen Anton Dronkers en Jacqueline Schoonwater op de Hongaarse ambassade in Den Haag het Gouden Kruis van de Orde van de Republiek Hongarije. Deze hoge onderscheiding kregen zij voor hun jarenlange inspanningen vanuit Diaconaal Centrum De Bakkerij voor de zorg aan arme en kwetsbare groepen in de regio van Targu Mures/Marosvasarhely in Roemenië, waar een grote minderheid van de bevolking van Hongaarse afkomst is.

Anton Dronkers en Jacqueline Schoonwater - foto: Henriëtte van den Broek

In nauwe samenwerking met de plaatselijke diaconie van de Fundatia Lazarenum, onder de inspirerende leiding van Ilona Fulop, werd in de afgelopen twintig jaar hulp geboden aan bejaarden, zwerfkinderen, dakloze gezinnen, een begeleid wonen project voor jongeren, de jeugdgevangenis en de realisering van de hartkliniek Procardia. Aan de Leidse Straat in Treisate/Harmasfalu bouwen jongeren vanuit Leiden en omstreken samen met Roemeense jongeren tijdens zomerwerkvakanties aan de bouw van nieuwe woningen voor dakloze gezinnen.

Voor deze uitzonderlijke diaconale inspanningen sprak David Szesztai, als zaakwaarnemer a.i. van de ambassade van Hongarije, zijn waardering uit. Het is bijzonder dat deze Hongaarse onderscheiding wordt toegekend aan kerkelijke medewerkers.

In hun dankwoord legden Anton Dronkers en Jacqueline Schoonwater er de nadruk op dat het voor de Leidse Diaconie vanzelfsprekend was en is dat de projecten in Roemenië ten goede komen aan álle inwoners van Targu Mures, van Hongaarse afkomst of Roemeens, met of zonder binding aan welke kerk dan ook. Voor Ilona Fulop en Pal Kikeli (Procardia) is dat ook vanzelfsprekend. Dronkers en Schoonwater spraken de hoop uit dat de Hongaarse regering met het uitreiken van deze decoraties de brede opzet van het werk in Targu Mures waardeert en wil bijdragen om mogelijke gevoeligheden en tegenstellingen te overbruggen tussen mensen en bevolkingsgroepen met vaak uiteenlopende overtuigingen.

Wat ons samenbindt

 foto: Henriëtte van den Broek

‘Er is iets dat ons samenbindt:
Een wil, een wens om er te zijn
voor mensen die het in hun uppie
even net niet redden.
Een vluchteling, een drop-out in het onderwijs,
een machteloze hulpvraag aan de lijn,
een uitzichtloze schuldenlast,
verslaafd, misplaatst,
een leven in de knoop,
gepest, omdat je niet jezelf mag zijn,
de taal niet machtig bent.

Er is iets dat ons samenbindt:
De kunst om grenzen te doorbreken,
om mogelijkheden te zien
in plaats van menselijke gebreken.
Het besef dat mensen mensen nodig hebben
al is het maar voor even,
om zelf hun leven weer een nieuwe richting
te kunnen geven.
De Bakkerij doet mensen rijzen
als zuurdesem in deeg,
laat ze soms letterlijk
hun grenzen overschrijden,
wijst mensen op hun potentieel.

Dit huis vindt uiteindelijk haar fundament
ten diepste in geloof,
soms tegen beter weten in,
soms ook geschaad,
maar desalniettemin.
Geloof in dat wat nodig is
gewoon te doen
voor menselijke waardigheid,
voor ieders recht op eigenaardigheid,
voor die ene blik van hersteld vertrouwen.

Dit jaar bestaat De Bakkerij 25 jaar.
Een mijlpaal om met recht bij stil te staan.
We eten en we drinken wat,
en gaan er dan gewoon weer samen tegenaan’.

Ton Snepvangers, op de nieuwjaarslunch voor de organisaties in huis en de vrijwilligers van de diaconieën, op 4 januari in De Bakkerij.

Voorproefje programma jubileumjaar

Hoewel er nog hard gebrainstormd wordt over het programma in dit jubileumjaar van De Bakkerij kunnen we toch al een tipje van de sluier oplichten: na de Nieuwjaarsbijeenkomst gaat tegen Pasen de Paasbrodenactie van start. In samenwerking met de ZWO/MOV groepen wordt een speciale diaconale actie gehouden voor hulp aan een buitenlands project en er wordt nagedacht over een activiteit voor de Vrienden van De Bakkerij. In september volgen de Open Monumentendagen. Het jubileumjaar wordt afgesloten met een symposium in het Diaconale Weekend, op zaterdag 12 november, gevolgd door een diaconale dienst in verschillende kerken op zondag 13 november.

Iets extra´s met Kerst

De kerstcollecte 2010 was bestemd voor de kerstbonnen, die al vele jaren uitgegeven worden aan mensen die het financieel moeilijk hebben of aan de rand van de samenleving staan. Het zijn tegoedbonnen, die vrij te besteden zijn in een grote supermarkt in Leiden. De Diaconie Protestantse gemeente Leiden en de RK Diaconie Leiden organiseerden de uitgifte van de kerstbonnen samen met de Stichting Urgente Noden (SUN). Eind 2010 werden 775 aanvragen gehonoreerd en bonnen uitgegeven voor een bedrag van € 23.500,- . SUN stelde daarvoor € 15.000,- beschikbaar. De rest van het bedrag werd aangevuld door bijdragen van de diaconieën, fondsen, particulieren en uit de diaconale Kerstcollecte 2010 (opbrengst nog niet bekend).

Kunst in het Atrium

In Leiden zijn nog ruim 20 ambachtelijke werkplaatsen, ateliers en winkels, die aangesloten zijn bij de Stichting Levend Ambacht Leiden. In het Atrium van De Bakkerij hangen de komende tijd foto’s van deze ambachten en ambachtslieden, gemaakt door de Leidse Amateur Fotografen Vereniging (LAFV). Op dit moment een aantal foto’s van een steenhouwer en een smid. Later volgen foto’s van andere ambachten. Wie meer wil weten: www.lafv.nl

Colour Your Mind 2011

In het kader van de strijd tegen racisme en discriminatie zal Colour Your Mind 2011 dit jaar de vorm krijgen van een "Wandeling voor gelijke behandeling". Onder muzikale begeleiding zullen de deelnemers zich in de vorm van een demonstratieve optocht verplaatsen door het centrum van Leiden. Onderweg worden flyers uitgedeeld met daarop een oproep tot gelijke behandeling van mensen ongeacht huidskleur, sexuele geaardheid, culturele of levensbeschouwelijke achtergrond. De deelnemers zullen hun gezicht verbergen achter een portretfoto van een andere Leidenaar. Een speelse verwijzing naar de reclamecampagne "Moet jij je eigen ik verstoppen om geaccepteerd te worden?"

De wandeling vindt plaats op zaterdag 19 maart 2011 en start om 14.00 uur bij Diaconaal Centrum De Bakkerij aan de Oude Rijn in Leiden.

Jong! - januari 2011

25 Jaar voor en door jongeren!

25 Jaar De Bakkerij is ook 25 jaar diaconaat voor en door jongeren. In 1986 ging het Oriëntatiejaar van start. Werkloze jongeren krijgen de kans om, d.m.v. werkervaring, vorming en begeleiding zich te oriënteren op werk of een opleiding. In 1989 werd voor het eerst een reis voor jongeren naar Roemenië georganiseerd. Het begin van een lange reeks: van Jongerenreis via JongerenWerkvakantie naar M25 Roemenië in 2010! In al die jaren werd door meer dan 300 jongeren gewerkt in de projecten in Targu Mures. Vermeldenswaard is het project Leidse Straat (voor dakloze mensen), een éigen initiatief van deelnemers in 2002! Allerlei sponsoracties brachten veel geld in het laatje voor de projecten in Roemenië. In 2003 won de JongerenWerkVakantie de Co Verhoogprijs voor de Leidse Vrijwilliger en het boekje ’17 portretten’ beschrijft de motivatie en de ervaringen van de reizigers van 2004.

Knooppunt voor Jongerenpastoraat en diaconaat huisde van 1989 tot 1998 onder de hanenbalken van De Bakkerij. Knooppunt organiseerde er samen met Vluchtelingenwerk de Landenavonden, waar jongeren en vluchtelingen elkaar ontmoetten. Jongeren hielpen mee met Vraag en Aanbod, een inzameling voor de derde wereld. Kinderen van de Straat ving van 1999 tot 2006 kinderen op in een buurthuis in de Leidse binnenstad en gaf er -later als Project Kinderwerkwerk- bovendien huiswerkbegeleiding. In 2008 ging M25 Leiden van start: jongeren helpen een handje bij projecten in Leiden, zoals de Voedselbank, dak- en thuislozen en het Colour Your Mindfestival.

25 Jaar De Bakkerij: óók 25 jaar bewustwording en hulp voor en door jongeren!