Diaconiepagina Leids Kerkblad, mei 2011

Paasbrood met verrassing

In de aanloop naar Pasen zijn maar liefst 700 Paasbroden besteld. Bakker Us Bertus bakte 370 traditionele- en 330 speltbroden. De broden werden speciaal gebakken voor Diaconaal Centrum De Bakkerij, als teken van verbondenheid met hen die zorg en hulp behoeven. Ze werden op Palmzondag uitgereikt in de verschillende kerken en in De Bakkerij. De opbrengst is bestemd voor het hulpverlenende werk van de samenwerkende diaconieën in De Bakkerij (PgL en RK). Alle kopers hartelijk dank. We hopen dat de broodjes goed smaakten!

Onderin de doos van het Paasbrood zat dit jaar een verrassing! Een kaartje met daarop een munt met het logo van de 25 jaar bestaande Bakkerij. De zogenaamde Bootpenning, met een knipoog naar de aloude broodpenning, waarmee de armen in de vroeger eeuwen brood konden halen in de Armenbakkerij aan de Oude Rijn. In het kader van de Jubileumactiviteiten kunt u met die Bootpenning tijdens de Open Monumentendagen op 10 en 11 september, na een bezoek aan De Bakkerij, aan de Oude Rijn in een bootje stappen en gratis naar uw volgende bestemming varen. Die munt dus goed bewaren!

Stichting Leergeld in De Bakkerij

Sinds kort is Stichting Leergeld Leiden in De Bakkerij gehuisvest. Motto van Leergeld is: Alle kinderen mogen meedoen! Steeds meer gezinnen kunnen het niet meer opbrengen om kinderen mee te laten doen met een sportclub, muziekles, activiteiten op school of een vereniging. In dat geval kunnen ze aankloppen bij de stichting, of verwezen worden, bijvoorbeeld door de Raad en Daadwinkel, het maatschappelijk werk of de school. Leergeld werkt met vrijwilligers, die altijd op huisbezoek gaan om de aanvraag te bespreken. ‘Dat is de kracht van Leergeld’, zegt coördinator Gerard Broekmans: ‘vaak zien we dan dat er nog meer kinderen zijn waar Leergeld iets voor kan doen’. Leergeld kijkt altijd naar het belang van het kind en niet naar de eventuele oorzaak van financiële problemen van de ouders. Vanzelfsprekend wordt elke aanvraag vertrouwelijk behandeld.

Stichting Leergeld Leiden is er voor Leidse schoolgaande kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar, van wie de ouders of verzorgers een laag inkomen hebben. Leergeld verwijst in eerste instantie naar de wettelijk regelingen (Leids minimabeleid), waarbij nauw samengewerkt wordt met de Gemeente Leiden. Daarnaast kan de stichting zelf helpen met een gift, voorschot of lening van de kosten voor school, sport of vereniging. De hulp wordt altijd in natura gegeven: de bijdrage gaat rechtstreeks naar de school of de sportclub. Maar Leergeld Leiden doet meer: er worden gereviseerde gebruikte computers aan kinderen gegeven en kinderen kunnen een opgeknapte tweedehands fiets krijgen. In 2010 werden 70 kinderen geholpen; verwacht wordt dat dat er in 2011 meer zullen zijn. De stichting doet voor het werk een beroep op fondsen en particulieren en krijgt een bijdrage van de Gemeente Leiden. Leergeld zorgt ervoor dat kinderen niet buitengesloten hoeven te worden en geeft kinderen een kans op een betere toekomst: nu meedoen is straks meetellen!

Voor meer info en aanvragen: www.leergeld.nl/leiden of leergeld[at]leergeldleiden[dot]nl

Coördinator Gerard Broekmans is te bereiken op tel. 06 – 43827654 ma en do 9-13 uur.

Projectentocht

Op zaterdag 9 april werd op verzoek van de Diocesane Charitas Instelling van het Bisdom Rotterdam vanuit De Bakkerij een Projectentocht voor Parochiële Caritas Instellingen en diaconiegroepen in Leiden georganiseerd. Circa 35 mensen werden ontvangen in De Bakkerij. Zij kregen een uitgebreide informatiemap met materiaal, o.a. over activiteiten van De Bakkerij. Ton Snepvangers gaf een introductie op de historie, visie, organisatie, netwerk en activiteiten van De Bakkerij. Daarbij kwamen M25 Leiden en M25 Roemenië, de jubileumactiviteiten en de ontwikkelingen rond de opvang van uitgeprocedeerde vluchtelingen uitgebreid aan de orde. Paul Brommet vertelde over zijn eerste ervaringen als straatpastor in Leiden en Pim van Doorn over de betekenis en de zorgen van Exodus Leiden. Met een lunchpakket in de hand vertrok één groep met Jacqueline Schoonwater per boot richting de dag- en nachtopvang van De Binnenvest, terwijl een andere groep door Ton Snepvangers rondgeleid werd door De Bakkerij en vervolgens ook op de boot stapte richting Dress for Success.

Projectentocht - bij Dress for Success

Later werden in De Bakkerij ervaringen uitgewisseld. Men was onder de indruk van alle diaconale activiteiten in Leiden. Verschillende deelnemers spraken over een confronterende eyeopener, met name rond de opvang van dak- en thuislozen en de problematiek van de uitgeprocedeerde vluchtelingen.

Gediscrimineerd?

In de diakenvergadering van april was Delilah Sarmo te gast, voorlichtster van Bureau Discriminatiezaken Hollands Midden en Haaglanden, dat al vele jaren een kantoor heeft in De Bakkerij. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, leeftijd, handicap, chronische ziekte of op welke grond dan ook is wettelijk verboden. Toch worden op grote schaal mensen gediscrimineerd. Elk jaar wordt op of rond 21 maart de Antidiscriminatiedag (de laatste jaren in Leiden als Colour your Mindfestival, samen met o.a. de diaconieën in De Bakkerij) georganiseerd en dat blijkt nog steeds hard nodig.

Bureau Discriminatiezaken bevordert gelijke behandeling en bestrijdt ongelijke behandeling op verschillende manieren. Allereerst door klachten in behandeling te nemen van mensen die zich gediscrimineerd voelen of discriminatie signaleren in hun omgeving. Bij een klacht wordt het verhaal van de klager en eventuele getuigen gehoord. Ook krijgt degene tegen wie een klacht wordt ingediend gelegenheid zijn verhaal te vertellen (hoor en wederhoor). Klachten worden altijd doorgegeven aan de Commissie Gelijke Behandeling, die ze toetst aan de wet. Betreft het een gegronde klacht, dan kan de klager geholpen worden om naar de rechter te gaan. De meeste klachten komen van mensen van buitenlandse afkomst en betreffen discriminatie op grond van ras. Leeftijdsdiscriminatie komt ook veel voor, vooral bij sollicitaties. Bureau Discriminatiezaken noteert welke en hoeveel klachten er binnenkomen om zo gericht op trends te kunnen inspelen. Om discriminatie te voorkomen wordt voorlichting gegeven op scholen en worden projecten georganiseerd, zoals de Respectestafette, een briefwisseling tussen leerlingen en rolstoelgebruikers.

Het heeft altijd zin om een klacht te melden. Ook al is er geen sprake van discriminatie in de zin van de wet, dan kan een gesprek met beide partijen wellicht echte discriminatie voorkomen. Klachten melden kan per telefoon of per e-mail. Het kantoor in Leiden is tegenwoordig een dependance van Den Haag, maar er kan altijd een afspraak gemaakt worden op de Oude Rijn.

Voor info en klachtenmelding: www.discriminatiezaken.nl of info[at]discriminatiezaken[dot]nl of tel. 071 – 5120903 of 0800 – 3218686

Jong! - jongerenpagina Leids Kerkblad, mei 2011

Waarom doen wij dat niet zelf?

Dat was de eenvoudige vraag die Norbert vorig najaar stelde na een presentatie van het werk van M25 Roemenië op zijn school in Targu Mures Roemenië. Norbert is één van de elf Roemeense jongeren die zich gemeld hebben om deze zomer aan de slag te gaan tijdens de zomerwerkvakantie.

De vraag “waarom doen wij dat niet zelf?” luidt een keerpunt in in de inzet van jongeren uit Leiden en omstreken voor diaconale projecten in Roemenië. Dit jaar zijn de Roemeense jongeren voor het eerst in de meerderheid. Tijdens ons werkbezoek in mei maakten we kennis met een deel van de groep. Stuk voor stuk gemotiveerd, nieuwsgierig en enkelen van hen, onder wie Norbert, erg ondernemend.

Enkele dagen na onze kennismaking meldde Norbert zich met zijn vriend Arnold bij ons met de vraag of wij niet wat Roemeense contacten hadden ter ondersteuning van een schoolproject. Ze waren op zoek naar mensen die hen konden helpen bij het opzetten van een televisiestudio op school. Nee, ze wilden geen steun vanuit Nederland bij het aanschaffen van videoapparatuur of computers. Alleen contacten in Roemenië. Met wat hulp konden ze het immers zelf?

Dat wat decennia lang onderdrukt werd onder het regime van dictator Ceaucescu: het nemen van persoonlijke initiatieven, besef van eigen verantwoordelijkheid, creatief en zelfbewust ondernemerschap en aandacht voor de zwakkeren in de samenleving, lijkt eindelijk weer tot leven te komen in een nieuwe generatie.